ว่างเปล่า คือ ว่างเปล่า

ว่าง แล้วแต่เกิดไซร้ ลำพัง เปล่า เปลี่ยวโดดเดี่ยวยัง อยู่ได้ ว่าง จากจากว่างมา ชิดคู่ เปล่า ประโยชน์โทษต้อง สุดท้ายลำพัง

Advertisements

Proverb (สุภาษิต, คำพังเพย) and Idiom (สำนวน)

จริงๆ แล้ว มีนิยามดังนี้ สุภาษิต (Proverb) = คำกล่าวที่มีคติสอนใจ สุภาษิตจึงมีลักษณะเดียวกับสำนวนและคำพังเพย แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอน เตือนสติให้คิด ไม่มีการเสียดสีหรือติชมอย่างคำพังเพย เป็นถ้อยคำที่แสดงหลักความจริง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วๆ ไป ภาษิตนี้ยังมีความหมายรวมไปถึง สัจธรรม คำสั่งสอนที่เป็นความจริงอันเที่ยงแท้ทางศาสนาด้วย เช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คำพังเพย = ถ้อยคําที่เปรียบเทียบเหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่พบเห็นได้ในการดํารงชีวิตของคนรุ่นก่อน โดยมากไม่เน้นการสั่งสอน แต่ ใช้ ในทํานองเสียดสีประชดประชันเพื่อให้สะท้อนความคิด ความเชื่อถือ และเป็นคติเตือนใจ หรือเป็นข้อคิดสะกิดใจให้นํามาปฏิบัติ เช่น งมเข็มในมหาสมุทร สำนวน (Idiom) = คําพูด หรือ ถ้อยคําที่ค่อนข้างกระทัดรัด ดูไพเราะสละสลวย สำนวนไทยจะมีความหมายโดยนัย เป็นลักษณะความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ จะไม่แปลความหมายตรงตามตัวอักษร เช่น ยกเมฆ ในนี้มันก็จะปนๆ กันหน่อย แล้วก็ลองๆ จัดหมวดตามความอยากจัดเอง เพื่อให้จำได้ดีขึ้น การงาน > เรื่องรุนแรง เกลือจิ้มเกลือ… Continue reading Proverb (สุภาษิต, คำพังเพย) and Idiom (สำนวน)